Saksliste til årsmøtet i AIL Frøya

Årsmøte i IL Frøya Allianse

Tirsdag den 28. mars 2017

Kl 19.00

Saksliste

 1. Åpning

2. Godkjenne de stemmeberettigede.

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden (forslag fra styret)

4. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.  

5. Behandle allianseidrettslagets årsmelding.

6. Behandle allianseidrettslagets regnskap.

7. Behandle innkomne forslag og saker.  

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta allianseidrettslagets budsjett.  

10. Behandle organisasjonsplan

11. Foreta følgende valg:  

a) Leder  

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  

c) Eventuelle øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.  

d) Velge 2 revisorer  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

12. Avslutning 

 

 

 

 

Årsmøtet ble annonsert på klubbens hjemmeside  i tillegg til ulike oppslag i klubbhuset.

 

 

Styret

IL Frøya Allianse

 

 

 

Saksdokumenter kan hentes på kontor i Frøyahuset.